Beltweg 27 (Peerdestal)  

Gemeentelijk monument

Kadastraal nummer: I 1296
Monumenten nummer: GM0151
Datum aanwijzing : 11-09-2012


Afbeelding


Beschrijving
Voormalige gemeentelijke paardenstalling op het terrein van de voormalige gemeentewerf, gebouwd na 1880.

Benmerken:
Voormalige gemeentelijke paardenstalling op het terrein van de voormalige gemeentewerf, gebouwd na 1880. beschrijving: Stalgebouw bestaande uit twee aan elkaar gelegen langwerpige bouwvolumes De gebouwen hebben een verdieping en zijn opgetrokken in baksteen. Ze hebben een dak gedekt met Hollandse pannen. Het rechter bouwvolume heeft een zadeldak met topgevels waarvan de achtergevel houten windveren en een houten nokbetimmering heeft. Het linkerdeel heeft aan de voorzijde een mansardekap en aan de achterzijde een plat afgedekt bitumineus dak. In dit bouwdeel is het stalinterieur met drinkbakken en klinkervloer nog aanwezig. Op het westelijk nokeinde is een windwijzer geplaatst in de vorm van een stappend paard.

Waardering:
Historische waarden:
De stal vertegenwoordigt een bijzonder historische waarde als restant van stedelijke sanitatie.

Ensemble waarden:
De gebouwen hebben zowel een duidelijke relatie met het L-vormige woonhuis Loswalweg 9, (paardentractie) als de gebouwen van de motortractie van de gemeentereiniging.

Architectuur en bouwhistorische waarden:
De stal is typologisch gezien een zeldzaam overblijfsel van een gebouw ten dienste van een speciale stedelijke functie. Het feit dat gemeentearchitect W. Koch verantwoordelijk is voor het ontwerp en de inrichting van de stal en dat deze nog grotendeels intact is, geven het gebouw een bijzondere architectonische waarde. De bouwmassa van de stallen is voor het overgrote gedeelte nog aanwezig. De constructie van de noordelijke stalruimte vertegenwoordigt een hoge monumentale waarde vanwege de specifieke opzet als paardenstal waarvan het interieur en de constructie voor een groot gedeelte bewaard is gebleven.
Stedenbouwkundig is de centrale ligging op de voormalige werf van belang en heeft een duidelijke relatie met het woonhuis, Loswalweg 9.


Aanvullende informatie
Het pand dateert van 1882 (Koch) en is in de jaren 1898 en 1910 (Reijers) grondig verbouwd. Het is gedurende de jaren in gebruik geweest bij Gemeentewerken Kampen. Oorspronkelijk stonden hier de paarden voor het verwerken van de poeptonnen welke werden geleegd in het vroeger nabijgelegen "mestgat". In latere jaren is de locatie ondermeer in gebruik geweest als gemeentelijke strooizout-opslag.
In de laatste jaren is het gebouw in gebruik geweest bij de stichting "Kontakt Kampen-Hongarije"

Het complex ligt buiten het gebied dat van oorsprong tot "de stad" werd gerekend. De kleine watergang met de naam "De Riette" vormde de meest noordelijke begrenzing van "Wijk 5" van de stad Kampen (kadastrale sectienummers beginnende met een "F")

Het complex kan prima worden gerenoveerd, geschikt gemaakt voor bewoning en worden ingepast in de rest van de Brunneper bebouwing. Een andere optie is om het terrein in gebruik te geven aan de nabij gelegen jachthaven "De Riette"
Hiermee kan Kampen en Brunnepe een stuk sociale historie behouden, namelijk hoe rond de vorige eeuw-wisseling de hygiene in de stad gewaarborgd werd.

De huidige staat is er een van stevig verval. Dit wordt mede in de hand gewerkt doordat de eigenaar geen enkele poging doet het pand wind- en waterdicht te houden.

In de zomer van 2010 heeft de gemeente Kampen zichzelf vergunning verleend de panden te slopen. Deze vergunning is door de Stichting "Behoud erfgoed Brunnepe" succesvol tegengehouden bij de voorzieningenrechter in Zwolle.

In November 2010 heeft het 'Bureau voor Bouwhistorie en Architectuurgeschiedenis' uit Utrecht een uitgebreid rapport geschreven waaruit , in niet mis te verstane bewoordingen, de hoge monumenten-waarde van het complex naar voren komt.

>> De Stentor, dinsdag 17 augustus 2010: "Tante BeB op de barricades "
>> De Stentor, woensdag 18 augustus 2010: "Oude loods Beltweg staat op instorten"
>> De Stentor, zaterdag 11 september 2010: "Sloop Brunneper 'Peerdestal' van de baan"


Aanvullende afbeeldingen

Het pand gezien vanuit zuidelijke richting. De lage aanbouw rechts in beeld had oorspronkelijk een zadeldak. Het linker deel van het pand (met de grote staldeuren) had in vroegere tijden een lagere nokhoogte.Omstreeks 1910 is het pand verbouwd onder leiding van Reijers en werd dit deel van het pand opgehoogd.De windvaan aan de noord-oostelijke nok herinnert aan het oorspronkelijke gebruik.De overige bebouwing op het terrein maakte ooit deel uit van de functie van het terrein. De eerste 4 garages stammen waarschijnlijk van omstreeks de jaren 1925, de periode dat werd overgestapt van paard en wagen naar gemotoriseerd vervoer.
De achterste twee garages en het grotere gebouw zijn omstreeks 1950 gebouwd en het hoge pand in de achtergrond omstreeks dezelfde periode..