Plantsoen  

Rijksmonument

Kadastraal nummer: //
Monumenten nummer: 23450
Datum aanwijzing : 22-11-1972


Afbeelding


Beschrijving
Op de plaats van de voormalige vestingwerken, waarvan de afbraak in 1813 werd begonnen, bevinden zich aantrekkelijke plantsoenen, aangelegd door J.D.Zocher en aan een zijde begrensd door vijvers die herinneren aan de oude stadsgracht.


Aanvullende afbeeldingen

Kort na de plantsoenaanleg tekende J.H. Prins Jongeling de Broederpoort (ca 1835)


     " ......Door het afbreken van een gedeelte der oude stadsmuren en poorten, en het sloopen der bolwerken, is reeds eene plaats voor aangename wandelingen op en buiten de voormalige bolwerken, tusschen de voormalige Veenepoort en de Hagepoort, aangewonnen, en een groot plein aan de noordzijde van den IJsselstroom, ontstaan.
De wandelingen, om en bij Kampen, behooren tot de schoonste des lands. Men zal schier nergens die ruime vergezichten aantreffen, welke zich hier op sommige plaatsen voordoen. Zoo is, onder anderen, het gezigt op de heuvel, even buiten de Hagenpoort, over den breeden stroom, de vruchtbare IJsselzoomen en de nabij liggende steden en dorpen eenig......"

A.J. van der Aa, 1845Dit schilderij van F.J. Buijtendijk van ca 1835 toont het plantsoen ten noorden van de Broederpoort. Waarschijnlijk gekeken vanaf het Kalverhekken bolwerk. Het plantsoen bevindt zich nog in een vroeg stadium van ontwikkeling. Het water loopt nog op de oorspronkelijke locatie van de stadsgracht. Een deel van de stadsmuur is nog intact. Later zal het water in westelijke richting (naar rechts in de afbeelding) verlegd worden.